Do roku 2010 mala spoločnosť BYTES, s.r.o. štyri samostatné systémy zásobovania teplom napojené na štyri nezávislé kotolne, pričom palivom bol výlučne zemný plyn. Všetky kotolne mali autonómne okruhy. Kotolne boli vybudované postupne od  60-tych  do 80-tych rokov, s čiastočnou modernizáciou starších kotolní v 80-tych rokoch, čomu zodpovedal aj technický stav  a  stav prislúchajúcich tepelných rozvodov. Táto situácia primäla spoločnosť k zahájeniu  celkovej rekonštrukcie tepelného hospodárstva v meste Detva. Hlavným cieľom spoločnosti bolo postaviť jeden efektívny centrálny zdroj tepla, vytvoriť jeden spoločný okruh zásobovania teplom a zabezpečiť postupnú výmenu všetkých rozvodov tepla v meste tak, aby nedochádzalo k haváriám a nadnormatívnym stratám tepla.

Centrálny tepelný zdroj na biomasu

V októbri roku 2010 bol dobudovaný nový „Centrálny tepelný zdroj na biomasu“ (CTZ), z ktorého je zásobovaných teplom a TÚV približne 60% súčasných odberateľov tepla od spoločnosti BYTES. Po dobudovaní celého projektu rekonštrukcie tepelného hospodárstva by teplo z obnoviteľných zdrojov mala tvoriť 95% celkového objemu dodaného tepla. Hlavný podiel na tom bude mať CTZ z podielom asi 65%, teplo z neďalekej bioplynovej stanice bude tvoriť cca 30% a 5% bude tvoriť zemný plyn. V CTZ sú momentálne inštalované dva kotly: jeden na drevnú štiepku s výkonom 6 MW  a druhý na slamu, s výkonom 3 MW.


Faktor primárnej energie

V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 o výpočte faktora primárnej energie (fP-CZT ) systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) platnej od 01.01.2021 je faktor primárnej energie pre systém CZT spoločnosti BYTES s.r.o., stanovený nasledovne:

  • fP-CZT pre sústavu CTZ Detva vo výške 0,4689

Zdrojom tepla sú kotly na biomasu, drevoštiepku a balíkovanú slamu.


Rozhodnutie ÚRSO č.0298/2011/T

Zákon o tepelnej energetike č. 657/2004 Z.z.

Zákon č. 99/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Výhlaška MH SR č.151/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike.

Výhlaška MH SR č.152/2005 Z.z. o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.