Byty - Teplo - Služby

Hľadáte dôveryhodného partnera na výkon správy Vášho domu, rozhodli ste sa zmeniť správcu, stanete sa vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru a potrebujete zabezpečiť správu Vášho domu ?

Kontaktujte nás Viac o nás

Byty a nebytové priestory

BYTES, s.r.o. zabezpečuje správu bytových domov a nebytových priestorov. Základným cieľom organizácie je zabezpečiť všetky činnosti spojené so správou bytových domov tak, aby vlastníci v čo najmenšej miere vnímali povinnosti vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti. Domy spravujeme na základe zmluvy o výkone správy, mandátnej zmluvy a nájomnej zmluvy.

Zoznam nebytových priestorov v správe Bytes (doc, 31.5 kB)

Základné činnosti správcu

 • údržba a opravy spoločných častí a zariadení domu
 • zostavovanie harmonogramu revízií vyhradených technických zariadení a preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • zabezpečenie služieb:
  • dodávka tepla a TÚV
  • dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd (vodné-stočné)
  • odvádzanie vody z povrchového odtoku (dažďová voda)
  • osvetlenie spoločných častí a zariadení domu
  • prevádzkovanie výťahov
 • ďalšie plnenia, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú, napr. deratizácia, dezinsekcia a pod.
 • zabezpečenie ekonomických činností a služieb v podvojnom účtovníctve / vedenie účtov, pokladne, ročné vyúčtovanie služieb, faktúry, evidenčné listy pre výpočet úhrad za užívanie bytu, odvody – daňový úrad, sociálna poisťovňa, daňové priznania a pod. /
 • sledovanie tvorby a čerpania fondu opráv
 • ďalšie úkony súvisiace s evidenciou pohľadávok spojených s užívaním bytov a ich súdnym a exekučným vymáhaním

Finančné služby správcu

1. Platenie účtov

Sledujeme splatnosť faktúr od dodávateľov platených služieb (teplo, el.energia, voda a pod.), zabezpečujeme ich pravidelné a včasné uhrádzanie, aby nedochádzalo k stratám vplyvom poplatkov z omeškania, vedieme o tom predpísané záznamy. Zároveň kontrolujeme správnosť a oprávnenosť dodávateľských faktúr.

2. Vyberanie poplatkov

Zabezpečujeme sledovanie pravidelnosti platenia poplatkov, evidujeme ich správnosť a výšku. Oboznamujeme s nedostatkami v tomto smere a rokujeme v mene vlastníkov tak, aby boli ich nároky plne uspokojené.

3. Záverečné rozúčtovanie ročných nákladov

Po obdržaní všetkých faktúr za poskytované služby spracujeme ročné rozúčtovanie týchto nákladov podľa platných predpisov v podrobnom členení tak, aby každý, kto obdrží vyúčtovanie, mal možnosť si skontrolovať oprávnenosť jemu vyúčtovaných nákladov. Ročné rozúčtovanie robíme položkovite, aj vo forme rekapitulácií. Na základe výsledkov ročného rozúčtovania navrhujeme ďalší postup vo vývoji pravidelných platieb za poskytované služby.

Dokumenty na stiahnutie

Cenník poplatkov pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov nad rámec poplatkov za výkon správy (pdf, 76.25 kB)

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 367/2004 Z.z. (pdf, 77 kB)

Zákon č.469/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NRSR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. (pdf, 30.21 kB)

Zákon č. 205/2014 Zz (pdf, 44.5 kB)

Domový poriadok (doc, 62.5 kB)

Tlačivo pri zmene majiteľa (vlastníka) bytu (doc, 31.5 kB)

Tlačivo na zmenu počtu bývajúcich osôb v byte (doc, 28.5 kB)

Žiadanka o vykonanie servisného zásahu TECHEM (xls, 10 kB)

4/2010 VZN mesta o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Detva (pdf, 46.22 kB)

5/2006 VZN mesta o hospodárení s majetkom mesta Detva (sadzby na 1 m2 nebyt. priestoru – príloha č.3) (pdf, 153.85 kB)

Pracovná doba kontaktného miesta Bytes (docx, 15.56 kB)

Vyhradené technické zariadenia (docx, 21.26 kB)

Postup pri obstarávaní tovarov a služieb (docx, 21.22 kB)

Zásady realizácie úprav v byte.