Pre citácie: Stanislav Janiš, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla

MŽP chce trestať ľudí za to, že kúria ekologickým teplom. Teplári hovoria, že je to diskriminačné

Ministerstvo životného prostredia chce novelou zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia trestať ľudí za to, že kúria ekologickým teplom. Podľa medializovaných informácií novelou sa zvýšia poplatky a získané peniaze chce ministerstvo využiť na pomoc regiónom, ktoré sú najviac postihnuté znečistením ovzdušia. SZVT vysvetľuje, že takýto postup zo strany vlády je voči odberateľom zo systémov CZT diskriminačný.

Ministerstvo chce novelou zvýšiť poplatky pre veľké a stredné zdroje znečisťovania. Na malé zdroje totiž dosah nemá, tie patria pod samosprávy. SZVT upozorňuje, že malé spaľovacie zariadenia nemajú stanovené žiadne limity pre znečisťujúce látky a nikto ich nemeria. Vo všeobecnosti sú nekontrolované.

Zároveň v januári tohto roku uverejnilo MŽP vo svojom strategickom materiáli „Národný program znižovania emisií“  znižujúci sa trend emisií príslušných znečisťujúcich látok v energetickom sektore a súčasne dodáva, že najvýznamnejší podiel emisií PM 2,5  a značné množstvo emisií NOX a NMVOC pochádza z vykurovania domácností, teda z malých zdrojov, ktoré však navrhovaná novela nerieši.

Ministerstvo v tom istom dokumente v záverečných prioritných opatreniach pre jednotlivé znečisťujúce látky (NOx, NMVOC, SO2, PM2,5, …) uvádza ako opatrenie „Napojenie domácností na centrálny systém zásobovania teplom (CZT), lebo domácnosti prispievajú najväčším podielom k znečisťovaniu ovzdušia emisiami PM 2,5“ a „Centrálne zásobovanie teplom je jedným z najefektívnejších spôsobov zabezpečenia tepla pre domácnosti.“ Odhaduje sa, že 26 680 domácností používajúcich tradičné kotly sa dá relatívne ľahko pripojiť na systém CZT. V materiáli sa uvažuje aj o zavádzaní nízkoemisných zón v mestách.

Podľa teplárov na jednej strane vláda zo sídlisk doslova „vytláča“ autá a mediálne to predáva ako moderné, zelené, pokrokové a SMART a na druhej strane, súčasne na sídliskách chce povoľovať nové komíny, napriek tomu, že ich nemá pod kontrolou. Lenže v konečnom výsledku je každý nový komín pri objekte  v podstate naštartované auto na streche domu.

Navrhovaná novela je v podstate odkaz občanom, ktorí sú dnes napojení na ekologické teplo z CZT, že ich diskriminácia oproti individuálnemu vykurovaniu sa ešte prehĺbi. Už dnes má spotrebiteľ z CZT v cene tepla zahrnuté povolenky CO2 (individuálni spotrebitelia ich nemajú, za nich ich platí štát), už dnes sa spotrebiteľ z CZT veľkou mierou podieľa na čistom ovzduší, lebo EÚ a štát predpísal prísne environmentálne limity, ktoré zdroje CZT musia spĺňať.

Novela zároveň hovorí o tom, že spotrebiteľ, ktorý si platí za ekologické teplo z CZT, bude za teplo platiť ešte viac, aby MŽP mohlo vyhlasovať výzvy na rôzne kotlíkové dotácie. Mladá rodina, či dôchodcovia v paneláku sa tak budú skladať na dotácie kotlov v individuálnom vykurovaní. Ekológiu v  systémoch CZT títo ľudia už platia, tak prečo by sa mali skladať ešte aj na ekológiu individuálneho vykurovania pre niekoho iného?

Teplári upozorňujú na pozitívne príklady zo zahraničia, kde systémy CZT štáty a obce vidia ako zdroj čistého ovzdušia a teplo  z CZT sa počíta do SMART značky mesta. Mestá i štáty tomu upravujú pravidlá, napr. nižšia sadzba DPH na teplo z CZT je v Čechách od januára 2019, či v ďalších štátoch ako Maďarsku, Francúzsku. Vo Francúzsku majú fondy na výstavbu CZT, pretože tam je to prestíž mať systémy CZT. Ljubljana, hlavné mesto Slovinska, má všeobecné záväzné nariadenie o povinnom pripájaní na CZT. T. j. čistejšie ovzdušie a znižovanie nákladov obyvateľov na teplo, lebo fixné náklady sa rozpočítavajú na väčšie množstvo odberateľov. Riešia teda súčasne aj sociálny problém obyvateľstva. V  škandinávskych krajinách – Švédsko, Dánsko, CZT prekvitá, v Kodani je aj kráľovský palác napojený na CZT.

Kontakt pre médiá:
Karol Klobušický
Tel.: 0903 515 630

Odporúčané príspevky